ДІЯЛЬНІСТЬ

action, activity, acts, (або захід) Конгресу (США) congressional action, operation, play

Смотреть больше слов в «Украинско-английском юридическом словаре»

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРАВНИХ УСТАНОВ →← ДІЯ ЯК ПРИЧИНА

Смотреть что такое ДІЯЛЬНІСТЬ в других словарях:

ДІЯЛЬНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ - форма активності, що характеризує здатність людини чи пов'язаних з нею систем бути причиною змін у бутті. Ці зміни можуть стосуватися речового та енергетичного статусу об'єктів або їх інформаційного потенціалу. Д. притаманні - трансформація зовнішнього у внутрішнє, єдність опредметнення та розпредметнення певних смислів, що задають параметри її здійснення. Для людської Д. характерний вибір можливостей та відповідно - прийняття рішень. Д. здійснює перманентну трансформацію суб'єктивного в об'єктивне та навпаки. Ця трансформація виявляє особливості людського духу, який, зрештою, і створює потенціал Д. Духовний потенціал Д., її смислонаповнення реалізується у певних нормах, цінностях та цілях. У тих випадках, коли Д. набуває героїчного пафосу й сягає рівня самопожертви (в ім'я людських цілей чи релігійних абсолютів), виникають т. зв. "безконечні цілі" (Гегель), або вічні ідеали, внаслідок чого цілепокладання перетворюється в маніфестацію духу, в смислозатвердження людини. Д., яка виходить за межі власної імітації чи спонтанної активності, тобто орієнтована на результат, характеризується цілепокладанням та цілереалізацією. Д., яка охоплює і цілепокладання, і самоімітацію (як у деяких ситуаціях гри) та широку сферу смислотворчості, зветься життєдіяльністю. Її різновидами є праця, гра, самодіяльність за мірками свободи. Загальний знаменник цих різновидів становить творчість. Усвідомлення особливостей Д. може, з методологічного боку, виступати як особливий діяльнісний підхід, що долає колізію об'єктивного та суб'єктивного, ідеального та матеріального, характеризується цільовими програмами функціювання. Вчення про Д. як актуалізацію можливого було закладено Аристотелем. В систематичній формі концепція Д. представлена в нім. класичній філософії, зокрема в працях Фіхте та Гегеля, котрі розглядали Д. як єдність теорії та практики. її подальша розробка пов'язана з працями Маркса та марксистських шкіл, які акцентували значення суспільної Д. та визначальну роль праці.С. Кримський... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ

ім action; activity; activities; enterprise; work • вести злочинну (недозволену) діяльність to engage in (be involved in) criminal (illicit, unlawful) activity • виконання професійної діяльності exercise of one's professional activity • втягувати (залучати) (когось) у злочинну ~ to involve (smb) in criminal activity • у всіх сферах розумової діяльності in all branches of intellectual activity • ~, що кваліфікується як фелонія felonious activity (enterprise) • благодійна ~ charitable activity • винахідницька ~ inventive activity • господарська ~ economic (business) activity • громадська ~ public (social) activities • державна ~ public (social) activities • законна ~ legitimate activity (enterprise) • законодавча ~ legislation • злочинна ~ criminal activity (enterprise) • інформаційна ~ information activity • комерційна ~ commercial activity • ліцензійна ~ licensing activity • науково-дослідницька ~ research (activity) • незаконна ~ illegal (illicit, unlawful) activity • нормотворча ~ law-making; legislation • оперативно-розшукова ~ operational investigation(s) • педагогічна ~ educational work; teaching • підривна ~ subversion; subversive activities; (підбурювання до страйку, заворушення) sedition • поточна законодавча ~ current legislation • профспілкова ~ trade-union activity • творча ~ creative activity • трудова ~ labour activity • розумова ~ mental activity... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ

діяльн|ість ім. activity, activities, work; occupation; enterprise;державна \~ість public activities; заборонена законом \~ість activity prohibited by a law; займатися недозволеною \~істю be involved in illicit activity; законна \~ість lawful activities; законодавча \~ість legislation; залучати до злочинної \~ості involve in criminal activity; здійснювати професійну \~ість exercise professional activity; злочинна \~ість criminal activities; інтелектуальна \~ість intellectual activity; корупційна \~ість corrupt activity; незаконна \~ість unlawful activity; оперативно-розшукова \~ість operational and search activities; професійна \~ість professional activity; спільна \~ість joint activity ;... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ

імен. жін. роду1. застосування своєї працi до чого-небудь2. функцiонування, дiяння органiв живого органiзму3. виявлення сили, енергiї до чого-небудьде... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ

-ності, ж. 1) Застосування своєї праці до чого-небудь. || Праця, дії людей у якій-небудь галузі. 2) Функціонування, діяння органів живого організму. |... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ

-ності, ж. 1》 Застосування своєї праці до чого-небудь.|| Праця, дії людей у якій-небудь галузі.2》 Функціонування, діяння органів живого організму.||... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ

деятельность; подвижность підприємницька діяльність — предпринимательская деятельность поле діяльності — поле деятельности, книжн. поприще

ДІЯЛЬНІСТЬ

праця, робота, заняття, активність, ур. діяння; (організму) існування, життя; (установи) функціонування.

ДІЯЛЬНІСТЬ

(зусилля в чомусь) дія, (широка) акція, розм. операція, уроч. чин.

ДІЯЛЬНІСТЬ

(банку, компанії) activities; operations; business.

ДІЯЛЬНІСТЬ

дія́льність іменник жіночого роду

ДІЯЛЬНІСТЬ

{дійа́лніст} -ності, ор. -ністу.

ДІЯЛЬНІСТЬ

-ності ż działalność, działanie

ДІЯЛЬНІСТЬ

მოღვაწეობა; საქმიანობა

ДІЯЛЬНІСТЬ

дзейнасцьзанятак

ДІЯЛЬНІСТЬ

дзейнасць занятак

ДІЯЛЬНІСТЬ

астр. деятельность

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

(графа в звіті) status of the banks activities.

ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНА

безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності. англ. charitable activity; нім. Wohltätigkeit f=, -n; угор. jótékonyság; рос. деятельность благотворительная.... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРАВНИХ УСТАНОВ

correctional activities

ДІЯЛЬНІСТЬ З ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

збір, фіксація, опрацювання, зберігання та надання даних, що становлять систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників.... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно-оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

діяльність, що здійснюється від свого імені за винагороду на підставі відповідного договору протягом певного терміну щодо управління переданими у володіння цінними паперами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб.... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

operation of company

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЕКОНОМІЧНА

спосіб існування і розвитку людини в економіці, прояв її економічної активності; складний і багатоплановий процес взаємодії людини з існуючими виробничими відносинами. англ. economical human activity; нім. die ökonomische Tätigkeit des Menschen; угор. gazdasági tevékenység; рос. экономическая деятельность человека.... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ МАФІЇ

Mafia activities

ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОГО ХАРАКТЕРУ

supervisory action

ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ НОРМИ, ЩО ІСНУВАЛА РАНІШЕ

grandfathered activities; stabilisation clause activities.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ

agency action

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКА

рос. деятельность предпринимательская ініціативна самостійна господарська діяльність громадян, організацій — суб'єктів підприємницької діяльності, спрямована на організацію виробництва й купівлю товарів, надання послуг.... смотреть

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ

police activities

ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

activity of intelligence service

ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІВ

activity of judges

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Дія технічних засобів

ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКА

(англ. аctivities, managerial)   висхідний за А. Файолем функціональний погляд на роботу менеджерів, у якому варто розрізняти шість видів діяльності: 1) технічну, зокрема, переробку і виробництво; 2) комерційну, наприклад, закупівля, продаж та обмін; 3) фінансову, зокрема, пошуки оптимальних джерел капі(талу; 4) функції безпеки з метою захисту від пожеж, крадіжок, повеней і соціальних негараздів; 5) ведення обліку, зокрема, збір даних, надання фінансових і статистичних звітів; 6) власне управлінську діяльність, під якою розуміють прогнозування, організаційні завдання, керівництво і контроль.... смотреть

T: 96 M: 24 D: 3